•  

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


1. Název

Obec Hradčany 


 2. Důvod a způsob založení

Obec Hradčany jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č.1/1993 Sb., Ústava české republiky ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl.99 tohoto právního předpisu.

Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

 Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy.

 V samostatné působnosti je dozorovým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

 


 3. Organizační struktura

Starosta obce

 Místostarosta obce

 Zastupitelstvo obce – 7 členů

 Kontrolní výbor – 3 členové

 Finanční výbor – 3 členové

 Výbor správy obecního majetku – 3 členové

 Výbor pro kulturní, sportovní a sociální oblast – 3 členové

 Výbor pro odpadové hospodářství,ži­votní prostředí a čistírnu odpadních vod – 3 členové

 Obecní úřad – podatelna, účetní

 


4.Kontaktní spojení

 

Kontaktní poštovní adresa

Hradčany čp. 74, 289 05 p. Žehuň

  

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Hradčany čp. 74, 289 05 p. Žehuň

 

Úřední hodiny

Pondělí a středa                     8:00 – 12:00    18:00 – 19:30

Úterý, čtvrtek, pátek              8:00 –12:00

 

Telefonní spojení

Obecní úřad                           325 651 071

 Starosta                                 725 021 383

  

Čísla faxu – Obec nemá fax 123

  

Adresa internetové stránky

www.hradcany-obec.cz

  

Adresa e-podatelny

ou.hradcany@sez­nam.cz

 

Další elektronické adresy

Datová schránka      xj7bww7

  


5. Případné platby lze poukázat

12523191/0100 KB Nymburk, pobočka Poděbrady

Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách

 


6. IČ

2391277. DIČ

CZ00239127

 


 

8.Dokumenty

Viz. Webové stránky obce Hradčany www.hradcany-obec.cz

Územní plán obce

Rozpočtový výhled

Rozpočet 


  

9. Žádosti o informace

Písemné žádosti o informace lze adresu na adresu obecního úřadu viz. bod 4,

 

 

za písemnou žádost o informaci se považuje taktéž žádost podaná elektronicky,

 

 

bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou

 

 

podatelnu obce viz bod 4, nebo do datové schránky obce viz bod 4

 

 

 

10.

Příjem žádostí a další podání

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě obce v úředních hodinách.

 

 

písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu viz bod 4

 

 

Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce viz bod 4

 

 

nebo do datové schránky obce viz. Bod 4

 

 

 

11.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu dle InfZ, kterým obec odmítla poskytnout

 

 

informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 InfZ.

 

 

§ 16

 

 

Odvolání

 

 

(1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

 

 

(2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu

 

 

ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

 

 

(3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným

 

 

subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení

 

 

rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.

 

 

(4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního

 

 

předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti.

 

 

Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí

 

 

povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace

 

 

poskytnout.

 

 

Na postup obce při vyřízení žádosti o informaci dle InfZ lze podat stížnost dle § 16a InfZ.

 

 

§ 16a

 

 

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

 

 

(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace(dále jen „stížnost“) může podat

 

 

žadatel,

 

 

a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,

 

 

b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst.7 nebyla poskytnuta

 

 

informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí odmítnutí

 

 

o odmítnutí žádosti,

 

 

c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno

 

 

rozhodnutí o odmítnutí, nebo

 

 

d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle

 

 

§ 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

 

 

 

 

 

(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit,

 

 

sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

 

 

 

 

 

(3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

 

 

a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm.c) nebo § 17 odst. 3,

 

 

b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7

 

 

 

 

 

(4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán

 

 

 

 

 

(5) povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do

 

 

7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím,

 

 

že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí

 

 

o odmítnutí žádosti.

 

 

 

 

 

(6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá

 

 

postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

 

 

a) postup povinného subjektu potvrdí,

 

 

b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode

 

 

dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou

 

 

licenční nabídku, nebo

 

 

c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti;

 

 

tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné

 

 

působnosti.

 

 

 

 

 

(8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

 

 

 

 

 

(9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí

 

 

vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm

 

 

c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2

 

 

věty posledního správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.

 

 

 

 

 

(10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm.c), žadatel může ve smyslu odstavce 1

 

 

písm. a) nebo c) postupovat obdobně.

 

 

 

12.

Formuláře

Formuláře, kterými se lze obracet na obec, lze získat na obecním úřadě v úředních hodinách

 

 

 

13.

Popisy postupů –

https://portal­.gov.cz/portal/ob­can/situace/

 

návody pro řešení živ.situací

 

 

 

 

14.

Předpisy

 

 

Nejdůležitější

Ústavní zákon č.1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů

 

používané předpisy

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti

 

 

ústavního pořádku České republiky

 

 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

 

 

Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

 

 

 

Vydané právní předpisy

Právní předpisy obce jsou dostupné na internetových stránkách obce www.hradcany-obec.cz

 

 

v sekci Veřejné vyhlášky

 

 

Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

 

 

 

15.

Úhrady za poskytování inf.

Pořízení kopií a tisků listin

 

Sazebník úhrad za

A4 jednostranně        2,– Kč

 

poskyt.inform.

A4 oboustranně         4,– Kč

 

 

 

 

 

Skenování listin

 

 

A4 jednostranně        2,– Kč

 

 

 

 

 

Poskytování informací

 

 

Odeslání informací žadateli – náklady na poštovní služby se účtují dle platných tarifů

 

 

České pošty, s.p.

 

 

 

 

 

 

16.

Licenční smlouvy

 

 

Výhradní licence

Obec v současné době nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence

 

 

 http://www.hrad­cany-obec.cz/web/vzor-licencni-smlouvy.a210.html

17.

Výroční zpráva podle zákona

 

 

č.106/1999 Sb.

 

 

 

 

 

http://www.hradcany-obec.cz/web/vyrocni-zpravy.p79.html


1.Název

Obec Hradčany


2.Důvod a způsob založení

Obec Hradčany jako základní územně samosprávný celek

 

 

je založena na základě ústavního zákona č.1/1993 Sb., Ústava české republiky

 

 

ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek

 

 

dle čl.99 tohoto právního předpisu.

 

 

Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb.,

 

 

o obcích(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady

 

 

dle dané agendy.

 

 

V samostatné působnosti je dozorovým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

 

 

 

3.

Organizační struktura

Starosta obce

 

 

Místostarosta obce

 

 

Zastupitelstvo obce – 7 členů

 

 

Kontrolní výbor – 3 členové

 

 

Finanční výbor – 3 členové

 

 

Výbor správy obecního majetku – 3 členové

 

 

Výbor pro kulturní, sportovní a sociální oblast – 3 členové

 

 

Výbor pro odpadové hospodářství,ži­votní prostředí a čistírnu odpadních vod – 3 členové

 

 

 

 

 

Obecní úřad – podatelna, účetní

 

 

 

 

 

 

4.

Kontaktní spojení

 

 

 

 

 

Kontaktní poštovní adresa

Hradčany čp. 74, 289 05 p. Žehuň

 

 

 

 

Adresa úřadovny pro osobní

Hradčany čp. 74, 289 05 p. Žehuň

 

návštěvu

 

 

 

 

 

Úřední hodiny

Pondělí a středa                     8:00 – 12:00    18:00 – 19:30

 

 

Úterý, čtvrtek, pátek              8:00 –12:00

 

 

 

 

Telefonní spojení

Obecní úřad                           325 651 071

 

 

Starosta                                 725 021 383

 

 

 

 

Čísla faxu

Obec nemá fax

 

 

 

 

Adresa internetové stránky

www.hradcany-obec.cz

 

 

 

 

Adresa e-podatelny

ou.hradcany@sez­nam.cz

 

 

 

 

Další elektronické adresy

Datová schránka      xj7bww7

 

 

 

5.

Případné platby lze poukázat

12523191/0100 KB Nymburk, pobočka Poděbrady

 

 

Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách

 

 

 

6.

239127

 

 

 

7.

DIČ

CZ00239127

 

 

 

8.

Dokumenty

Viz. Webové stránky obce Hradčany www.hradcany-obec.cz

 

 

Územní plán obce

 

 

Rozpočtový výhled

 

 

Rozpočet

 

 

 

9.

Žádosti o informace

Písemné žádosti o informace lze adresu na adresu obecního úřadu viz. bod 4,

 

 

za písemnou žádost o informaci se považuje taktéž žádost podaná elektronicky,

 

 

bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou

 

 

podatelnu obce viz bod 4, nebo do datové schránky obce viz bod 4

 

 

 

10.

Příjem žádostí a další podání

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě obce v úředních hodinách.

 

 

písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu viz bod 4

 

 

Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce viz bod 4

 

 

nebo do datové schránky obce viz. Bod 4

 

 

 

11.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu dle InfZ, kterým obec odmítla poskytnout

 

 

informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 InfZ.

 

 

§ 16

 

 

Odvolání

 

 

(1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

 

 

(2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu

 

 

ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

 

 

(3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným

 

 

subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení

 

 

rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.

 

 

(4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního

 

 

předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti.

 

 

Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí

 

 

povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace

 

 

poskytnout.

 

 

Na postup obce při vyřízení žádosti o informaci dle InfZ lze podat stížnost dle § 16a InfZ.

 

 

§ 16a

 

 

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

 

 

(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace(dále jen „stížnost“) může podat

 

 

žadatel,

 

 

a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,

 

 

b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst.7 nebyla poskytnuta

 

 

informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí odmítnutí

 

 

o odmítnutí žádosti,

 

 

c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno

 

 

rozhodnutí o odmítnutí, nebo

 

 

d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle

 

 

§ 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

 

 

 

 

 

(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit,

 

 

sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

 

 

 

 

 

(3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

 

 

a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm.c) nebo § 17 odst. 3,

 

 

b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7

 

 

 

 

 

(4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán

 

 

 

 

 

(5) povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do

 

 

7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím,

 

 

že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí

 

 

o odmítnutí žádosti.

 

 

 

 

 

(6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá

 

 

postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

 

 

a) postup povinného subjektu potvrdí,

 

 

b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode

 

 

dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou

 

 

licenční nabídku, nebo

 

 

c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti;

 

 

tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné

 

 

působnosti.

 

 

 

 

 

(8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

 

 

 

 

 

(9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí

 

 

vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm

 

 

c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2

 

 

věty posledního správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.

 

 

 

 

 

(10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm.c), žadatel může ve smyslu odstavce 1

 

 

písm. a) nebo c) postupovat obdobně.

 

 

 

12.

Formuláře

Formuláře, kterými se lze obracet na obec, lze získat na obecním úřadě v úředních hodinách

 

 

 

13.

Popisy postupů –

https://portal­.gov.cz/portal/ob­can/situace/

 

návody pro řešení živ.situací

 

 

 

 

14.

Předpisy

 

 

Nejdůležitější

Ústavní zákon č.1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů

 

používané předpisy

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti

 

 

ústavního pořádku České republiky

 

 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

 

 

Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

 

 

 

Vydané právní předpisy

Právní předpisy obce jsou dostupné na internetových stránkách obce www.hradcany-obec.cz

 

 

v sekci Veřejné vyhlášky

 

 

Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

 

 

 

15.

Úhrady za poskytování inf.

Pořízení kopií a tisků listin

 

Sazebník úhrad za

A4 jednostranně        2,– Kč

 

poskyt.inform.

A4 oboustranně         4,– Kč

 

 

 

 

 

Skenování listin

 

 

A4 jednostranně        2,– Kč

 

 

 

 

 

Poskytování informací

 

 

Odeslání informací žadateli – náklady na poštovní služby se účtují dle platných tarifů

 

 

České pošty, s.p.

 

 

 

 

 

 

16.

Licenční smlouvy

 

 

Výhradní licence

Obec v současné době nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence

 

 

 http://www.hrad­cany-obec.cz/web/vzor-licencni-smlouvy.a210.html

17.

Výroční zpráva podle zákona

 

 

č.106/1999 Sb.

 

 

 

 

 

http://www.hradcany-obec.cz/web/vyrocni-zpravy.p79.html

Tyto stránky používají k poskytování a zkvalitňování služeb soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Další informace
  Prosím čekejte...